Referat fra årsmøte i 2021 Seniordans Trøndelag Sør.

Referat fra årsmøte i Seniordans Trøndelag Sør 

Tirsdag 6. juli 2021 i Ilen menighetshus

Antall frammøtte: 39 dansere fra 22 grupper

Antall stemmeberettigede: 39

Åpning v/ leder Ola Lilleøkdal

 

Sakliste

Sak 1  Konstituering 

 • Innkalling og sakliste ble godkjent
 • Antall stemmeberettigede ble godkjent
 • Ola Lilleøkdal ble valgt til møteleder
 • Solbjørg Saltvik ble valgt til referent
 • Else Spjøtvoll og Synnøve Larsen ble valgt til å underskrive protokollen
 • Styret og møtedeltakerne presenterte seg

Ett minutts stillhet for de som har gått bort siste år.

Sak 2 Årsmelding for 2020

Årsmeldingen ble lest av Solbjørg Saltvik. Godkjent

Sak 3 Regnskap 2020

Regnskapet ble presentert av Solfrid Anna Bäcklund. Godkjent

Sak 4 Kontingent

Regionen har ikke egen kontingent

Sak 5 Fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte for 2020

Det ble vedtatt kr 10.000 til leder, og kr 30.000 til fordeling blant de andre styremedlemmene, dvs. kr 5.000 til hver

Sak 6 Budsjett for 2021

Solfrid Anna Bäcklund presenterte budsjettet, som ble godkjent

Sak 7 Valg

 • Leder: Erna Onsøien Tangvik, valgt for1 år
 • Nestleder: Vigdis Hassel, valgt for 2 år
 • Styremedlem: Liv Haldis Berg, valgt for 2 år
 • Varamedlem : Ragnhild Fjøsne, valgt for 1 år
 • Revisor: Ragnhild Omdal, valgt for 2 år
 • Medlem i valgkomiteen: Anne Mari Ljungberg, valgt for 3 år

Vigdis Hassel orienterte om dansetreffet på Lerkendal, og oppfordret deltakerne å melde seg på.

Møtet hevet Referent: Solbjørg Saltvik

 

Synnøve Larsen (sign.) Else Spjøtvoll (sign.)d

Leder Ola Lilleøkdal og styremedlem Solfrid Rian får blomster og takk for arbeidet av Vigdis Hassel.

Erna Onsøien Tangvik blir den nye lederen.