Årsmøte SN region Hedmark

SENIORDANS NORGE, REGION HEDMARK.

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET 2021.

 

ÅRSMØTE PÅ FORSTMANN, ELVERUM TORSDAG 25.02.21, KLOKKA 1100.

SAK 1: OPNING:

Velkomstord ved Ingrid M. Tuko.

Namneopprop: Det møtte 8 utsendingar frå 4 grupper.

I tillegg møtte alle i 5 i styret. 4 i møtesalen

pluss Jon Holm Lillehjelten, Os seniordans på Zoom.

og utdanningsleiaren, Asta Opheim.

 

SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE:

Innkalling og sakliste godkjent.

 

SAK 3: GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTAR.

Det møtte totalt 14 representantar som referert ovafor.

Alle godkjent.

 

SAK 4: VAL AV MØTELEIAR, REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN.

Møteleiar: Arild Langseth  Buttekvern Seniordans vald.

Referent: Nils Steinar Slapgård Hamar Seniordans Velferden vald.

Til å underskriva protokollen: Inger-Marie Røste Huggal seniordans og

Marit Jehansbakken Buttekvern Seniordans vald.

 

SAK 5: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2020.

Ingrid M. Tuko las opp årsmeldinga.

Kommentar: Det bør påførast dato ved underskriving av årsmeldinga.

Årsmeldinga godkjent med denne kommentaren.

 

SAK 6: A REKNESKAP FOR 2020

Kåre Opheim refererte rekneskapsoppsettet.

Arild Langseth refererte revisjonsmeldinga.

Årsrekneskapen for 2020 godkjent utan kommentar.

           

            B BUDSJETT FOR 2021.

Kåre Opheim refererte budsjettoppsettet.

Spørsmål: Kvifor får regionen midlar frå Studieforbundet K og T/Vofo?

Vofo deler ut midlar til regionen på grunnlag av godkjente kurs i gruppene.

Kommentar: Positivt å føre opp ein post på 10 000.- kroner til oppfølging/motivasjon.

Budsjettet vedtatt med desse kommentarane.

SAK 7: VAL.

VERV:   NAMN                       GRUPPE                                 STATUS          PERIODE

Leiar:   Ingrid M. Tuko            Hamar Seniordans Velferden  Attval            2021

Styre:  Kåre Opheim              Buttekvern Seniordans          Ikkje på val    2020-21

«    :  Solfrid Strønen           Hamar Seniordans Velferden  Ikkje på val    2020-21

«    :  Jon Holm Lillegjelten Os Seniordans                        Attval             2021-22

«    :  Willy Lindemark         Huggal Seniordans                Attval             2021-22

 

Vara:   Torild Vardenær         Tolga Seniordans                   Ny                  2021

«   :   Ingjerd Kvangraven    Os Seniordans                        Attval             2021

 

Revisor: Steinar Lier               Buttekvern Seniordans          Attval             2021

 

Utsending til årsmøtet:

Ingrid M. Tuko            Hamar seniordans Velferden Attval             2021

Vara:   Arild Langseth            Butterkvern Seniordans        Vald               2021

 

 

Valkommité:   Nils Slapgård  Hamar Seniordans Velferden            2020-21-22

«            :   Marit Nyberg  Løten seniordans                               2021-22-23

«            : Blir utnemd av styret.                                                 2022-23-24

 

 

MØTET HEVA KLOKKA 1200.

Nils Steinar Slapgård (referent)

………………………………………..   ……………………………………….    …………………………………..

Inger-Marie Røste                  Marit Jehansbakken              Arild Langseth

(Sign.)                                      (Sign,)                                   (Sign.)