Styremøte i SN Region Hedmark 17.03.22

Styremøte i seniordans Norge, region Hedmark 17.3.22, kl 11.-

 

Til stede: Ingrid M Tuko, Kåre Opheim, Solfrid S Strønen, Jon Lillegjelten, Torill Wardenær (de to siste via Zoom) og Utdanningsleder Asta Opheim.

Forfall : Willy Lindemark.

 

Sak 11/22: Referater.

* Ref fra gruppeledermøte 9.2.22 godkjent.

* Protokoll fra årsmøtet 9.2.22. Torill påpeker at det ifølge vedtektene skal være en revisor til. Ellers godkjent.

* Ref fra styremøte 16.2.22 godkjent.

Sak 12/22: Motivasjonstreff 30.-31.3.22, Sand i Odalen.

Ca 55 påmeldte! Dvs at vi har fylt opp hele “Milepelen”! Ikke alle skal overnatte der, og noen skal heller ikke spise lunsj og/eller middag. Lunsjen består av buffet, middag er to retter, hovedrett blir laks. Er det spesielle behov, f eks allergi, må det gis beskjed om det.

Dansen blir på Sanitetshuset. Kåre har søkt om tilskudd fra SKT for kurs, og motivasjonstilskudd for samlinga. Begge deler ble innvilget. Motivasjonstilskuddet , kr 17.200,-, inkluderer en post på kr 7000,- som gir rom for at regionsstyret kan delta på samlinga kostnadsfritt. Dette gir ingen presedens for senere samlinger, må eventuelt søkes om, og tas opp i styret for hver gang. For senere samlinger må vi også vurdere om det skal betales et lite beløp for å selve dansen, for å dekke utgift til leie av dansesal og honorar til instruktør.

Sak13/22: Økonomi. På konto pr i dag: kr 128.404,-

Sak 14/22: Eventuelt.

*Asta sier at det er så få kurs som tilbys, kun ett Medley-kurs til høsten. Det er nå kommet materiale fra Dk20, som Asta ønsker at regionen kan kjøpe inn, og la gruppene få hvert sitt eksemplar. Asta holder da gjerne kurs i dette! Kåre er positiv m h t økonomi. Det kan også søkes om tilskudd fra Ringsaker kommune, Tilskuddsportalen, for dette.

* På Koppang blir det arrangert en hygge og motivasjonsdag 25.4.22 , for lagene i Østerdalen. Det blir dans, lunsj og dans igjen, Asta leder dansen.

* På Røros er seniordanslaget  invitert til å være med å danse på vinteren (oktober-februar) bl a i kirka. Danserne er positive og blir gjerne med !

Møtet avsluttet kl 12.30

Nytt møte 4.5.22 kl 11 hos Asta og Kåre i Gjøkveien 10 Br.dal.

Ref : for styret: S.S.Strønen