PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET 2022

SENIORDANS NOREG, REGION HEDMARK.

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET 2022.

ÅRSMØTE PÅ FORSTMANN, ELVERUM, ONSDAG 09.02.22, KLOKKA 1100.

SAK 1: OPNING.

Ingrid Maurstad Tuko ønska velkommen til møte, og orienterte om utlagte sakspapir.

SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.

Endring av saklista:   Sak 6: Innkomne saker. (Ny på saklista.)

Sak 7: Rekneskap og budsjett.

Sak 8: Val.

Innkalling og sakliste godkjent med denne endringa.

SAK 3: GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTAR.

Det møtte 11 representantar frå 7 dansegrupper, pluss 6 frå styret og 1 vara, og

utdanningsleiaren. Tilsaman 18 delegatar med stemmerett.

1 representant frå styret og 1 frå Os Seniordans møtte på Zoom.

SAK 4: VAL AV MØTELEIAR, REFERENT OG 2 TIL Å UNDERSKRIVE             PROTOKOLLEN.

Møteleiar:                                        Willy Lindemark.

Referent:                                          Nils Slapgård.

Til å underskrive protokollen:           Solveig Vingelen og Øivin Berg.

SAK 5: ÅRSMELDING.

Willy Lindemark refererte årsmeldinga for 2021 punktvis.

Årsmeldinga godkjent utan merknad.

SAK 6: INNKOMNE FORSLAG.

Styret foreslo denne endringa: Stiftingsdato for regionen blir, i samsvar med

Brønnøysundregisteret endra frå 2003 til 1998.

Endringa einstemmig vedteke.

SAK 7: REKNESKAP OG BUDSJETT.

Kåre Opheim refererte postane i rekneskapen for 2021, og svara på spørsmål.

Willy Lindemark refererte revisjonsmeldinga.

Rekneskapen godkjent.

Kåre Opheim refererte så postane i budsjettet for 2022.

Med nokre småjusteringar enda budsjettforslaget med eit underskott på 8150.- kroner.

Budsjettforslaget godkjent med desse justeringane.

SAK 8: VAL.

VERV:    NAMN                                GRUPPE                                            STATUS            PERIODE

Leiar :    Ingrid Maurstad Tuko         Hamar Seniordans Velferden.                       Attval              2022

Styre :    Jon Holm Lillegjelten         Os Seniordans                                    Ikkje på val            2021-22

«   :     Willy Lindemark                Huggal Seniordans                            Ikkje på val            2021-22

«   :     Kåre Opheim                      Buttekvern Seniordans                      Attval              2022-23

«   :     Solfrid Sofia Strønen          Hamar Seniordans Velferden             Attval              2022-23

Vara :     Torild Vardenær                   Tolga Seniordans                               Attval              2022

«   :     Ingegjerd kvangraven         Os Seniordans                                    Attval              2022

Revisor: Kristian Østvold                  Buttekvern Seniordans                      Ny                   2022

Utsending til Landsmøte i Seniordans Noreg: Ingrid Maurstad Tuko         Attval              2022

Vara:                                                                 Willy Lindemark                Ny                   2022

Valkommité:  Marit Jehansbakken    Buttekvern Seniordans                      Ny                   2022

«         : Karin Tronslien           Tynset Seniordans.                            Ny                   2022

Årsmøtet vedtok at valkomitéen kan ha 2 representantar.

Møtet heva klokka 1200.

Nils Steinar Slapgård (referent)

 

 

 

 

 

…………………………………….                …………………………………               ………………………………….

Solveig Vingelen.                              Willy Lindemark.                     Øivin Berg.

        Sign.                                                  Sign.                                       Sign.