Retningslinjer regioner og grupper

Veiledende retningslinjer for (NN) seniordans i Seniordans Norge.

Vedtatt på Landsmøtet i Seniordans Norge 19.03.2014. Endret 25.04.2017.

Retningslinjene her er veiledende og kan endres av gruppas årsmøte (unntak se. Pkt. 2.6)

Gruppa må endre overskrift til «Vedtekter for…» om dette sendes Brønnøysundregisteret.

  1. Organisasjonens Navn: XX Seniordans

Org.nr. xxx xxx xxx

Gruppa ble stiftet: xx.xx.xxxx

Tilsluttet: Region……….. og Seniordans Norge

1.1       Seniordans Norge er en frivillig landsdekkende organisasjon. Seniordans Norge er delt inn i regioner og er forankret i nærmiljøet gjennom lokale dansegrupper.

1.2       Gruppa er åpen for alle som støtter Seniordans Norges formål og betaler kontingent fastsatt av årsmøtet. Denne omfatter også kontingenten til Seniordans Norge bestemt av Landsmøtet. Ingen kan være registrert som medlem i mer enn ei dansegruppe.

 

  1. Formål.

2.1       Fremme seniordans i området. Seniordansen har ingen aldersgrenser.

2.2       Gjennom sin virksomhet gi medlemmene opplæring i et utvalg danser i et positivt           læringsmiljø hvor trivsel og mestring står i fokus. I tillegg skal en spre kunnskap om    seniordansens helsefremmende virkning.

2.3       Fremme et godt miljø i gruppa med åpenhet, medbestemmelse og inkludering slik det framgår av Seniordans Norges etiske retningslinjer.

2.4       Utdanne danseledere i seniordans og sittedans.

2.5       Holde god kontakt med andre seniordansegrupper, særlig nabogruppene.

2.6       Årsmøtet kan bestemme egne regler her når disse ikke er i strid sentrale vedtekter.

 

  1. Medlemskap og kontingent.

3.1       Medlemmene i den enkelte dansegruppa er gjennom gruppas medlemskap kollektivt       tilsluttet Seniordans Norge.

 

  1. Årsmøtet.

4.1       Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar.

4.2       Dette innkalles med 3 ukers varsel. Frist for forslag er 2 uker før møtet.

4.3       Saksliste med dokumenter og innstilling fra valgkomiteen skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før møtet.

4.4       Alle medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett.

4.5       Avstemming: Se «Regler om stemmegiving i Seniordans Norge» vedtatt av Landsmøtet 2017.

 

  1. Dagsorden for årsmøtet

5.1       Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste.

5.2       Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive referatet sammen med møteleder.

5.3       Årsberetning

5.4       Revidert regnskap.

5.5       Innkomne forslag fra styret og medlemmene.

5.6       Arbeidsplaner

5.7       Budsjett og fastsetting av kontingent.

 

 

Valg på årsmøtet.

5.8       Årsmøtet bestemmer antall medlemmer i styret. Det anbefales min. 3 personer:

            styreleder, nestleder og styremedlem/kasserer.

Minimum er 2: Leder og en til – ref. Brønnøysundregisteret.

5.9       Velge styre med vara.

5.10     Årsmøtet velger leder for 1 år, de øvrige i styret for 2 år.

5.11     Årsmøtet velger 2 personer til valgkomite for 1 år.

5.12     Årsmøtet velger 2 regnskapskontrollører, eventuelt 1 godkjent revisor.

5.13     Årsmøtet velger delegater til regionens årsmøte. (Antall – se regionen) 

5.14     Hoveddanseleder bør ikke være styreleder.

 

6   Styret:

6.1       Har ansvar for at sentrale regler følges, blant annet at åpenhet, medbestemmelse og inkludering ivaretas.

6.2       Har ansvar for drift, planlegging og iverksetting av vedtak.

6.3       Oppnevner komiteer/utvalg etter behov.

6.4       Har ansvar for at gruppa om mulig har flere danseledere, at disse får gå kurs og får instruere jevnlig. Danselederne samarbeider om oppgavene. – Se også side 5 i vedlegg til «Seniordansens ABC» DMU 2017.

6.5       Bør inngå arbeidsavtale når gruppa har ekstern danseleder. Denne kan om ønskelig innkalles til styremøte.

6.6       Bør sørge for at konflikter løses raskt.

6.7       Leder og kasserer har sammen signaturrett i alle gruppas saker. Begge har tilgang til konto.

6.8       Har ansvar for å sende årsmelding, regnskapsammendrag og standardrapporten til sin regionen.

  1. Endring av veiledende retningslinjer krever bare alminnelig flertall.

 

8   Ekstraordinært årsmøte.

Avholdes når styret eller 1/4 av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er oppført på innkallingen.

Frister og regler ellers er som ved ordinært årsmøte.

9   Oppløsning.

Vedtas på 2 påfølgende årsmøter med minst ¾ flertall av de frammøtte med stemmerett. Det ene årsmøtet kan være ekstraordinært. Det bør være minimum 10 måneder mellom disse møtene. Det oppnevnes en komite med mandat fra årsmøtet til å styre avviklingen.

10  Ikrafttreden.

Retningslinjene trer i kraft etter Landsmøtet

..