Vedtekter / Retningslinjer

VEDTEKTER FOR SENIORDANS NORGE Endret 07.06.2008, 05.06.2010, 24.03.12, 19.03.2014, 06.04.2016 og 25.04.2017. 19.04.2023.
 1. Organisasjonens Navn: SENIORDANS NORGE (SN)
          Org. nr.:  974 701 839 MVA           Stiftet 29.09.1994 1.1     Seniordans Norge er en frivillig landsdekkende organisasjon. Seniordans Norge er delt inn i regioner og er forankret i nærmiljøet gjennom lokale dansegrupper.
 1. Formål.
2.1     Fremme seniordans i Norge. Seniordansen har ingen aldersgrenser. 2.2     Fremme et godt miljø i organisasjonen med åpenhet, medbestemmelse og inkludering slik det framgår av Seniordans Norges etiske retningslinjer. 2.3     Gjennom sin virksomhet skal SN gi medlemmene opplæring i et utvalg danser i et positivt læringsmiljø hvor trivsel og mestring står i fokus. I tillegg skal man spre kunnskap om seniordansens helsefremmende virkning. 2.4     Utdanne danseledere i seniordans og sittedans. 2.5     Holde kontakt med organisasjoner for seniordans i andre land.  
 1. Medlemskap. Kontingent.
3.1     SN er en sammenslutning av dansegrupper og åpen for alle som støtter SNs formål og betaler kontingent fastsatt av Landsmøtet.  Kontingenten er gyldig mellom Landsmøtene. 3.2     Medlemmene i den enkelte dansegruppa er gjennom gruppas medlemskap, kollektivt tilsluttet SN. Ingen kan være registrert medlem i SN i mer enn ei gruppe. Sammen med de direkte innmeldte (3.3) utgjør dette SN sitt offisielle medlemstall. 3.3     Enkeltpersoner kan melde seg direkte inn i organisasjonen der det ikke er dansegrupper. 3.4     Dansegrupper og enkeltmedlemmer som ikke har betalt kontingent til SN i 2 år, blir strøket som medlemmer. 3.5     Regionene får en kontingentrefusjon pr. medlem fra forbundet fastsatt av Landsmøtet.
 1. Landsmøtet.
Møte- og stemmerett. 4.1     Landsmøtet er Seniordans Norges høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av april. 4.2     Forslag som ønskes behandlet på Landsmøtet, må være Landsstyret (LS) i hende senest 6 uker før møtet. 4.3     Innkallingen til Landsmøtet skjer skriftlig eller elektronisk med minst 3 ukers varsel. Med innkallingen skal følge saksliste, årsmelding, revidert regnskap, innkomne forslag fra Landsstyret og regionene, Landsstyrets forslag til årskontingent og refusjon til regionene, handlingsplan og budsjett, valgkomiteens forslag og Landsstyrets forslag til ny valgkomité. 4.4     Stemmerett har (omfatter også møte- og talerett): 2 delegater fra hver region. Bare frammøtte delegater har stemmerett. Landsstyrets medlemmer. Vararepresentanter som blir innkalt ved forfall i LS. DMU sine medlemmer .4.5     Tale- og forslagsrett har: Valgkomiteens medlemmer. 4.6     Møterett, uten talerett har: Øvrige medlemmer av SN. Disse kan møte som observatører dersom det er plass. Påmelding. 4.7     Avstemming: Se «Regler om stemmegiving i Seniordans Norge» vedtatt av Landsmøtet 2017. 4.8     Andre spørsmål avgjøres av Landsmøtet, herunder om andre skal gis talerett.
 1. Landsmøtet skal behandle:
5.1     Godkjenning av innkalling og saksliste. Opplyse om antall stemmeberettigede til stede. 5.2     Valg av møteleder, 2 referenter og 3 representanter til tellekorps; ingen av dem fra Landsstyret. 5.3     Valg av 2 representanter til å godkjenne og underskrive referatet sammen med møteleder. 5.4     Landsstyrets årsberetning. 5.5     Årsregnskap og revisjonsrapport. 5.6     Innkomne forslag fra styret og regionene. 5.7     Kontingent sentralt og refusjon til regionene for neste år. 5.8     Planer og budsjett for inneværende år. Landsmøtet velger: 5.9     Leder for 1 år. 5.10   4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer alle for 2 år, slik: 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges i år med partall, øvrige i år med oddetall. Landsstyret konstituerer seg selv. 5.11   Valgkomité på 3 medlemmer for 1 år. Leder velges særskilt. 5.12   1 godkjent revisor for 2 år.
 1. Landsstyret
Landsstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene og fatter endelige vedtak i saker som etter vedtektene ikke hører inn under Landsmøtet. Landsstyrets oppgaver er: 6.1     Forestå SNs ledelse. 6.2     Utarbeide planer og budsjett og holde disse oppdatert. 6.3     Oppnevne underutvalg så som DMU. 6.4     Gjennomføre planene innenfor budsjettrammen. 6.5     Føre regnskap. 6.6     Holde kontakt med og delegere oppgaver til regionene. 6.7     Ta initiativ til å gjennomføre tiltak i tråd med pkt. 2: «formål», ved samarbeid med andre så som offentlige myndigheter og andre organisasjoner. 6.8     Legge fram for Landsmøtet forslag til ny valgkomité. 6.9     Landsstyret fastsetter tid og sted for neste Landsmøte.
 1. Danse- og musikkutvalget (DMU):
7.1     Har ansvar for all kursvirksomhet med Landsstyret som nærmeste overordnede. 7.2     DMU består av 3-4 medlemmer som skal ha god danse-, musikkfaglig- og pedagogisk erfaring. 7.3     Landsstyret fastsetter instruks for DMU.
 1. Regionene og dansegruppene.
8.1     Disse er underlagt Landsstyret som også har ansvar for regioninndelingen. Regionene består av dansegrupper. For alle regioner og dansegrupper er det utarbeidet felles veiledende retningslinjer vedtatt av Landsmøtet. 8.2     Regionene er Landsstyrets viktigste administrative samarbeidsorgan og skal høres i viktige saker. 8.3     I regioner hvor regionarbeidet er nedlagt, eller ikke kan komme i gang, vil Landsstyret oppnevne kontaktpersoner som skal være bindeledd mellom gruppene i regionen og Landsstyret.
 1. Vedtektsendringer.
9.1     Vedtektsendringer kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært Landsmøte der forslaget til vedtektsendringen(e) står på den utsendte saklista. 9.2     Forslag til vedtektsendringer kan framsettes av den enkelte gruppe, regionen og Landsstyret. Forslag fra gruppene sendes via regionstyret. 9.3     Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall.  
 1. Ekstraordinært Landsmøte
10.1   Ekstraordinært Landsmøte holdes når Landsstyret finner det nødvendig eller når minst ¼ av regionstyrene fremmer skriftlig krav med dagsorden. 10.2   Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle de saker som er oppført på innkallingen. 10.3   Innkalling med saksliste sendes ut minst 3 uker før møtet.
 1. Oppløsning
11.1   Oppløsning av SN kan bare vedtas av Landsmøtet etter å ha vært behandlet på det nærmest forutgående ordinære eller ekstraordinære Landsmøte. Det skal være minimum 10 måneder mellom møtene. 11.2   Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall blant de frammøtte stemmeberettigede på begge Landsmøtene. 11.3   Ved oppløsning skal det velges en avviklingsgruppe med fastlagt mandat, godkjent av Landsmøtet. 11.4   Etter fastsatt frist skal avviklingsgruppa legge fram saken for et nytt Landsmøte som avgjør endelig om organisasjonen skal oppløses og hvordan eventuelle midler skal disponeres.
 1. Ikrafttreden. Vedtektene/ endringene trer i kraft etter Landsmøtet.

Retningslinjer for Grupper

Veiledende retningslinjer for (NN) seniordans i Seniordans Norge. Vedtatt på Landsmøtet i Seniordans Norge 19.03.2014. Endret 25.04.2017. Retningslinjene her er veiledende og kan endres av gruppas årsmøte (unntak se. Pkt. 2.6) Gruppa må endre overskrift til «Vedtekter for…» om dette sendes Brønnøysundregisteret.
 1. Organisasjonens Navn: XX Seniordans
Org.nr. xxx xxx xxx Gruppa ble stiftet: xx.xx.xxxx Tilsluttet: Region……….. og Seniordans Norge 1.1       Seniordans Norge er en frivillig landsdekkende organisasjon. Seniordans Norge er delt inn i regioner og er forankret i nærmiljøet gjennom lokale dansegrupper. 1.2       Gruppa er åpen for alle som støtter Seniordans Norges formål og betaler kontingent fastsatt av årsmøtet. Denne omfatter også kontingenten til Seniordans Norge bestemt av Landsmøtet. Ingen kan være registrert som medlem i mer enn ei dansegruppe.  
 1. Formål.
2.1       Fremme seniordans i området. Seniordansen har ingen aldersgrenser. 2.2       Gjennom sin virksomhet gi medlemmene opplæring i et utvalg danser i et positivt læringsmiljø hvor trivsel og mestring står i fokus. I tillegg skal en spre kunnskap om    seniordansens helsefremmende virkning. 2.3       Fremme et godt miljø i gruppa med åpenhet, medbestemmelse og inkludering slik det framgår av Seniordans Norges etiske retningslinjer. 2.4       Utdanne danseledere i seniordans og sittedans. 2.5       Holde god kontakt med andre seniordansegrupper, særlig nabogruppene. 2.6       Årsmøtet kan bestemme egne regler her når disse ikke er i strid sentrale vedtekter.
 1. Medlemskap og kontingent.
3.1       Medlemmene i den enkelte dansegruppa er gjennom gruppas medlemskap kollektivt tilsluttet Seniordans Norge.
 1. Årsmøtet.
4.1       Årsmøtet avholdes innen utgangen av januar. 4.2       Dette innkalles med 3 ukers varsel. Frist for forslag er 2 uker før møtet. 4.3       Saksliste med dokumenter og innstilling fra valgkomiteen skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før møtet. 4.4       Alle medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett. 4.5       Avstemming: Se «Regler om stemmegiving i Seniordans Norge» vedtatt av Landsmøtet 2017.
 1. Dagsorden for årsmøtet
5.1       Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste. 5.2       Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive referatet sammen med møteleder. 5.3       Årsberetning 5.4       Revidert regnskap. 5.5       Innkomne forslag fra styret og medlemmene. 5.6       Arbeidsplaner 5.7       Budsjett og fastsetting av kontingent.     Valg på årsmøtet. 5.8       Årsmøtet bestemmer antall medlemmer i styret. Det anbefales min. 3 personer: styreleder, nestleder og styremedlem/kasserer. Minimum er 2: Leder og en til – ref. Brønnøysundregisteret. 5.9       Velge styre med vara. 5.10     Årsmøtet velger leder for 1 år, de øvrige i styret for 2 år. 5.11     Årsmøtet velger 2 personer til valgkomite for 1 år. 5.12     Årsmøtet velger 2 regnskapskontrollører, eventuelt 1 godkjent revisor. 5.13     Årsmøtet velger delegater til regionens årsmøte. (Antall – se regionen) 5.14     Hoveddanseleder bør ikke være styreleder.   6   Styret: 6.1       Har ansvar for at sentrale regler følges, blant annet at åpenhet, medbestemmelse og inkludering ivaretas. 6.2       Har ansvar for drift, planlegging og iverksetting av vedtak. 6.3       Oppnevner komiteer/utvalg etter behov. 6.4       Har ansvar for at gruppa om mulig har flere danseledere, at disse får gå kurs og får instruere jevnlig. Danselederne samarbeider om oppgavene. – Se også side 5 i vedlegg til «Seniordansens ABC» DMU 2017. 6.5       Bør inngå arbeidsavtale når gruppa har ekstern danseleder. Denne kan om ønskelig innkalles til styremøte. 6.6       Bør sørge for at konflikter løses raskt. 6.7       Leder og kasserer har sammen signaturrett i alle gruppas saker. Begge har tilgang til konto. 6.8       Har ansvar for å sende årsmelding, regnskapsammendrag og standardrapporten til sin regionen.
 1. Endring av veiledende retningslinjer krever bare alminnelig flertall.
8   Ekstraordinært årsmøte. Avholdes når styret eller 1/4 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er oppført på innkallingen. Frister og regler ellers er som ved ordinært årsmøte. 9   Oppløsning. Vedtas på 2 påfølgende årsmøter med minst ¾ flertall av de frammøtte med stemmerett. Det ene årsmøtet kan være ekstraordinært. Det bør være minimum 10 måneder mellom disse møtene. Det oppnevnes en komite med mandat fra årsmøtet til å styre avviklingen. 10  Ikrafttreden. Retningslinjene trer i kraft etter Landsmøtet ..

Retningslinjer for Regioner

Veiledende retningslinjer for region NN i Seniordans Norge. Vedtatt på Landsmøtet 19.3.2014. Endret 25.04.2017. Retningslinjene er veiledende og kan endres av regionens årsmøte (unntak se. pkt. 2.8).                         Overskrift endres til «Vedtekter for…» om dette sendes Brønnøysundregisteret.
 1. Organisasjonens navn: NN
Org.nr.  xxx xxx xxx Regionen ble stiftet: xx xx xxxx
 1. Regionen er en sammenslutning av alle dansegruppene innenfor sitt område.
 2. Formål.
2.1     Fremme seniordans i sin region og være bindeledd mellom Seniordans Norge og gruppene. 2.2     Utdanne danseledere i seniordans og sittedans slik at disse kan gi medlemmene opplæring i et          utvalg danser. Skape et positivt læringsmiljø hvor trivsel og mestring står i fokus. I tillegg skal      en spre kunnskap om seniordansens helsefremmende virkning. 2.3     Fremme et godt miljø i organisasjonen med åpenhet, medbestemmelse og inkludering slik det framgår av Seniordans Norges etiske retningslinjer. 2.4     Sammen med utdanningsansvarlig, planlegge kurs for danseledere, etter innspill fra gruppene i                              sin region. 2.5     Gjennomføre treff for gruppeledere og danseledere, samlinger, turer og lignende som kan stimulere til seniordans og bidra til sosialt samvær. 2.6     Ta initiativ til å starte og følge opp nye grupper 2.7     Besøke dansegruppene i regionen, gjerne hvert år. 2.8     Årsmøtet kan bestemme egne regler når disse ikke er i strid med sentrale vedtekter.
 1. Kontingent.
3.1     Regionene får en kontingentrefusjon pr. medlem fra Seniordans Norge, bestemt av Landsmøtet.  
 1. Årsmøtet.
4.1     Årsmøtet er regionens høyeste organ og holdes innen utgangen av februar. Det innkalles 2-3 delegater fra hver dansegruppe med 4 ukers varsel til gruppene i regionen. Frist for forslag er 2 uker før møtet. Saksliste med sakspapirer samt innstilling fra valgkomiteen skal være tilgjengelig for dansegruppene 1 uke før møtet. 4.2     Alle frammøtte delegater samt styrets medlemmer, har stemme-, tale- og forslagsrett. Avstemming: Se «Regler om stemmegiving i Seniordans Norge» vedtatt av Landsmøtet 2017. 4.3     Andre medlemmer har møterett som observatører etter påmelding. 5        Dagsorden for årsmøtet. 5.1.    Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste. 5.2     Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive referatet sammen med møteleder. 5.3.    Årsberetning 5.4.    Revidert regnskap 5.5     Forslag fra styret og gruppene. 5.6     Handlingsplan og budsjett.
 1. Valg:
6.1.    Årsmøtet bestemmer antall medlemmer i styret. Det anbefalers min. 3 personer: styreleder, nestleder og styremedlem/kasserer. Minimum er 2: Leder og en til – ref. Brønnøysundregisteret. Ved stemmelikhet bør styreleder ha dobbeltstemme.           Årsmøtet velger: 6.2     Styre og varamedlemmer. Leder velges for 1 år. Øvrige valg er for 2 år. 6.3.    2 personer og 1 vara til valgkomite. 2 regskapskontrollører ev. 1 godkjent revisor. 6.4     2 delegater med vara til Landsmøtet. Regionleder bør være en av disse.
 1. Styret har ansvar for:
7.1.    At sentrale regler følges. 7.2     Drift og planlegging fram i tid. 7.3     Aktiviteter, se pkt. 2. 7.4     Å holde god kontakt med gruppene. 7.5     Å samarbeide med andre regioner om blant annet forslag til Landsstyret og Landsmøtet. 7.6     Å sørge for at konflikter løses raskt. 7.8     Sende årsmelding og regnskapsammendrag til Seniordans Norge. 7.7     Leder og kasserer har sammen signaturrett i alle gruppas saker. Begge har tilgang til bankkonti.
 1. Vedtak om veiledende retningslinjer krever bare alminnelig flertall.
 1. Ekstraordinært årsmøte.
Dette avholdes når styret eller en fjerdedel av dansegruppene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er oppført på innkallingen. Frister og regler ellers er som ved ordinært årsmøte.
 1. Oppløsning.
Vedtas på 2 påfølgende årsmøter med minst ¾ flertall av frammøtte stemmeberettigede. Det ene årsmøtet kan være ekstraordinært. Det oppnevnes en komite med mandat fra årsmøtet til å styre avviklingen.
 1. Ikrafttreden.
Retningslinjene trer i kraft etter Landsmøtet